eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Joseph Goldstein”

Tâm Bình An
Tâm Bình An Trong cuốn sách nhỏ này, thầy Joseph Goldstein truyền đạt trong sáng và súc tích một số bài giảng, niềm tin, giá trị và thực hành tâm linh mà chúng ta đang cần để cân bằng lại chủ nghĩa duy vật của thời đại mình- về tình thương, lòng từ bi, sự giản dị, kiềm chế, tâm thiện xảo và một nội tâm bình an.