eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “J.H Rosn”

Đoạt Lửa
Đoạt Lửa Câu chuyện này xảy ra cách đây khoảng mười vạn năm trước. Những người nguyên thuỷ vẫn ở theo bầy, sống chủ yếu bằng săn bắt và hái lượm. Nhưng con người, hơn hẳn con vật là bởi họ đã có Lửa. Lửa nâng cao đời sống và cũng nâng cao bản chất người ở con người. Cũng chính vì thế mà kẻ thù thường rình rập, tấn công và đoạt lửa của nhau. Đại văn hào M.Gorki đã đặt Đoạt lửa vào danh sách – không dài - những tác phẩm cần phải cho trẻ em đọc để nâng cao hiểu biết về sự tiến hoá của nhân loại.