eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Huỳnh Văn Hoài - Huỳnh Thành Tâm”

Phân Loại & Phương Pháp Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 12
Phân Loại & Phương Pháp Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 12 Nội dung kiến thức về Tiến hóa và Sinh thái học được biên soạn thành hai phần trong mỗi bài: - Phần A: Các câu hỏi và bài tập tự luận. - Phần B: Các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan. Các câu hỏi và bài tập thuộc dạng cơ bản, một số câu thuộc dạng so sánh tổng hợp, nhằm giúp học sinh củng cố, khắc sâu kiến thức, nâng cao kĩ năng giải bài tập và có thể tự kiểm tra lại kết quả.