eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Huỳnh Hạ Niên”

Lịch Sử Phật Giáo Trung Hoa Cổ Đại
Lịch Sử Phật Giáo Trung Hoa Cổ Đại Tác phẩm gồm ba phần: phần 1 giới thiệu về Phật giáo Trung Hoa cổ đại, phần 2 khảo cứu về triết học Phật giáo Ấn Độ và phần 3 so sánh Phật giáo với Cơ-đốc giáo và Cảnh giáo tại Trung Quốc. Tác phẩm này rất thành công trong việc giới thiệu một đạo Phật Trung Quốc dưới góc độ tiếp biến văn hóa, tương tác tôn giáo, đối thoại triết học trong bối cảnh cộng tồn và tôn trọng sự đa dạng văn hóa và tôn giáo. Đó là một hình thái đạo Phật mang phong cách Trung Quốc hóa. Với phong cách học thuật nghiêm túc, tác giả đã tạo ra sự thôi thúc ở người đọc về cách tiếp cận và nghiên cứu Phật giáo Trung Quốc và có thể rút ra các bài học thực tiễn cho cách nhập thế hiện nay. Tác phẩm này được xem là công trình nghiên cứu có ý nghĩa về lịch sử Phật giáo tại Trung Hoa mà người đọc có thể học được nhiều điều từ sự tương tác của Phật giáo với các tôn giáo khác tại đất nước có chiều dài 2.000 năm chịu ảnh hưởng từ đạo Phật Đại thừa và cũng từ đây tạo ảnh hưởng đến phong trào đạo Phật Đại thừa theo phong cách Trung Quốc tại châu Á.