eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Huyền Trang (biên soạn)”

250 Chữ Tiếng Hoa Thông Dụng (Tập 2)
250 Chữ Tiếng Hoa Thông Dụng (Tập 2) 250 chữ tiếng Hoa thông dụng giới thiệu các kỹ năng cơ bản về cách viết chữ tiếng Hoa. Quyển sách này được sắp xếp thành 25 đơn vị, mỗi đơn vị gồm 10 chữ. Mỗi chữ sẽ có hình thức giản thể, kèm theo phiên âm và nghĩa của nó. Để bạn có thể kiểm tra sự tiến bộ của mình, cuối mỗi nhóm 5 đơn vị sẽ có phần Bài tập viết.