eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hữu Đại - Hữu Thắng (sưu tầm và hệ thống)”

Giải Đáp Các Tình Huống Thường Gặp Về Nghiệp Vụ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Năm 2017
Giải Đáp Các Tình Huống Thường Gặp Về Nghiệp Vụ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Năm 2017 Sách có những nội dung chính như sau: Phần1. Giải đáp về nội dung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp Phần 2. Giải đáp về Luật ngân sách nhà nước Phần 3. Giải đáp về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ODA, vốn vay ưu đãi Phần 4. Giải đáp về Luật Kiểm toán nhà nước Phần 5. Giải đáp về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý kinh phí, tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước Phần 6. Giải đáp về mua sắm và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Phần 7. Giải đáp về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước Phần 8. Giải đáp về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách nhà nước.