eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Huệ Hoàng - Hoàng Lan”

Tục Ngữ Việt Nam
Tục Ngữ Việt Nam Trong nền văn học của dân tộc, chúng ta có thể thấy phần văn hóa bình dân chiếm một chỗ đứng quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân. Trong đó ca dao tục ngữ là một bộ phận hết sức trọng yếu cho nên việc nghiên cứu chúng là cần thiết. Trong loại hình ca dao, những bài, những câu nói về trai gái hoặc vợ chồng chiếm phần đa số. Chưa kể đến cái hay, chỉ nói đến cái nhiều cũng đủ cho ta thấy chỗ đặc sắc của chúng rồi.