eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hồng Thắm (biên soạn)”

Luật Kiểm Toán Nhà Nước Và Các Quy Định Mới Về Công Tác Kiển Toán 2017
Luật Kiểm Toán Nhà Nước Và Các Quy Định Mới Về Công Tác Kiển Toán 2017 Phần thứ nhất: Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi 2015) Phần thứ hai: Quy định mới về lao động, tiền lương và giải quyết khiếu nại về kiểm toán Phần thứ ba: Quy định mới về tổ chức hoạt động của kiểm toán nhà nước Phần thứ tư: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước Việt Nam và quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước Phần thứ năm: Quy định kiểm soát chất lượng, giám sát vi phạm về kiểm toán Phần thứ sáu: Công tác thanh tra tài chính và quy trình kiểm toán ngân sách.