eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hoàng Đình Hồng - Trọng Nhân”

Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản)
Tượng Kỳ Hậu Vệ Cuốn sách Tượng kỳ hậu vệ gồm 5 phần: Phần thứ nhất: Bình phong mã đối đương đầu pháo quá hà xe, bình xe áp mã cuộc (gồm 5 cuộc) Cuộc 1:nhà sách online Bình pháo đối xe hồi tâm mã Đối tiên thất lộ pháo, pháo đả trung binh Cuộc 2: Bình pháo đổi xe - hồi tâm mã Đổi tiên thất lộ pháo - pháo đả trung binh Cuộc 3: Hồi cung mã đối tiên Dùng thất lộ pháo - xe sát thất binh Cuộc 4: Hồi tâm mã đối tiên Thất lộ pháo xe sát thất binh Cuộc 5: Hồi tâm mã đối tiên Dùng thất lộ pháo, xe sát thất binh Phần thứ hai: Bình phong mã đối đương đầu pháo quá hà xe và đổi xe cuộc (gồm 17 cuộc) Cuộc 6: Tiến tả mã đối tiên Dùng thất lộ pháo và tả hoành xe Cuộc 7: Tiến tả mã đối tiên Dùng thất lộ pháo và tả trực xe Cuộc 8: Thượng sĩ và tượng đối tiên Tiến hà mã và mã sát trùng tốt Cuộc 9: Thượng sĩ tượng đối tiên Dùng mã tiến hà mã và bình thất lộ pháo Cuộc 10: Thượng sĩ tượng ứng tiên Dùng tiến hà mã và bình thất lộ pháo Cuộc 11: Thượng sĩ tượng ứng tiên Dùng hà khẩu mã và lục lộ pháo…Phần thứ ba: Phi trung tượng ứng thất lộ mã và tiến hà khẩu mã (gồm 8 cuộc)Cuộc 23: Kỵ hà pháo ứng tiên Tiến mã thượng sĩ hồi hà khẩu mã Cuộc 24: Kỵ hà pháo ứng tiên Thượng sĩ nhảy mã và tiến trung binh Cuộc 25: Kỵ hà pháo ứng tiên Tiến mã lên sĩ và thất lộ pháo Cuộc 26: Thoái xe kỵ hà ứng tiên Nhảy mã và phế nhị lộ xe ...Phần thứ tư: Bình phong mã ứng đương đầu pháo tiến thất binh và tuần hà pháo (gồm 9 cuộc) Cuộc 31: Tiến tả pháo xuất tam lộ xe ứng phó Tiên trực xung trung tốt Cuộc 32: Tiến tả pháo xuất tam lộ xe ứng tiên Dùng liên hoàn mã (mã đội) Cuộc 33: Tiến tả pháo xuất tam lộ xe Ứng tiên thượng liên hoàn mã Cuộc 34: Tiến tả pháo và thượng tả sĩ ứng phó tiên Tiến liên hoàn mã Cuộc 35: Tiến tả pháo thượng tả sĩ ứng phó tiên Tiến liên hoàn mã… Phần thứ năm: Danh thủ đối cuộc tuyển (Những ván cờ minh hoạ) (Gồm 28 cuộc) Cuộc 1: Vương gia lương (Tiên Hòa) - Hầu Ngọc Sơn Thế trận ngũ bát pháo đối bình phong mã Cuộc 2: Hầu Ngọc Sơn (Tiên Hòa) - Vương Gia Vương Thế trận: Ngũ lục pháo đối bình phong mã Cuộc 3: Dương Quan Lân (Tiên Hòa) Vương Gia Lương Thế trận: Đương đầu pháo tiến Thất binh đối bình phong mã Cuộc 4: Vương Gia Lương (Tiên thắng) - Lý Nghĩa Đình Thế trận: Thuận pháo trực xe công hoành xe Cuộc 5: Lý Nghĩa, Đình (Tiên Thắng) - Vương Gia Lương Thế trận bình phong đối trung pháo hoành Xe liên hoàn hiệp mã [...]