eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hạng Cửu Vũ - Chiêm Dật Thiên”

Lễ
Lễ Nho giáo - triết học Nho giáo là thành tựu phong phú và rực rỡ không chỉ của nền văn minh phương Đông mà của cả nhân loại. Triết học Nho giáo nhấn mạnh sự tu dưỡng đạo đức và quy phạm làm người; 'đạo trung dung' và các đức tính nhân, lễ, nghĩa,... Các giá trị Nho giáo Nhân - Lễ - Nghĩa chính là tư tưởng cốt lõi trong học thuyết của Khổng Tử - người được coi là sáng lập triết học Nho giáo. Lễ được xem là quy phạm đạo đức và hành vi được chế định cho con người, từ đó để biết việc nào nên làm, việc nào không nên làm. Nhân và Lễ gắn bó chặt chẽ với nhau, Nhân là nội dung của Lễ, Lễ là hình thức của Nhân.