eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hà Thuyên (Biên soạn)”

Đạo Làm Người
Đạo Làm Người Quyển sách  Đạo Làm Người thực ra là những luân lý, những đức tính của người xưa. Đó là những lời vàng ngọc, châu báu dạy về cách làm người và đối nhân xử thế. Những đức tính ấy bình thường nhưng cao quý mà ai cũng mong muốn có được.Trong thời đại khoa học ngày nay, chúng ta lại càng phải trau dồi cũng như rút ra những kinh nghiệm cho bản thân, phát triển phù hợp với thực tế đời sống.Nội dung quyển sách bao gồm một số phần chính sau:1. Làm thiện để giữ bản tính trời cho2. Ý nghĩa và việc làm phải theo lẽ của trời3. Phải tuân theo mệnh trời4. Hiếu thảo với cha mẹ...