eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Guy Debord”

Xã Hội Diễn Cảnh
Xã Hội Diễn Cảnh Xã Hội Diễn Cảnh (xuất bản năm 1967) là tác phẩm nổi tiếng nhất của Guy Debord. Bắt chước lối viết của K. Marx trong cuốn Thesen über Feuerbach (Luận điểm về Feuerbach), nó bao gồm 221 luận điểm thường độc lập với nhau và được chia thành 9 chương. Do lối viết rất trừu tượng và tối tăm theo kiểu Hegel, Xã Hội Diễn Cảnh có nhiều từ, cụm từ, câu và đoạn văn rất khó hiểu, nên dịch giả đã phải mất hơn hai năm mới dịch xong. Nội dung quyển sách bao gồm các chương: Chương I. Sự tách biệt trọn vẹn Chương II. Hàng hóa như là diễn cảnh Chương III. Thống nhất và chia rẽ trong hiện tượng bề ngoài Chương IV. Giai cấp vô sản như là chủ thể và như là biểu trưng Chương V. Thời gian và lịch sử Chương VI. Thời gian diễn cảnh Chương VII. Sự quy hoạch lãnh thổ Chương VIII. Sự phủ định và sự tiêu dùng trong văn hoá Chương IX. Hệ tư tưởng được vật thể hóa