eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Gary R. Heerkens”

Quản Lý Dự Án – 24 Bài Học Để Giúp Bạn Thành Công Mọi Dự Án
Ứng Xử Với Những Người Khó Chịu - 24 Bài Học Khơi Gợi Điểm Mạnh Của Từng Người Bạn được giao quản lý một dự án - và bây giờ phải làm sao? Quản lý dự án cung cấp cho bạn 24 bài học chi tiết về các kỹ năng cơ bản trong việc quản lý dự án thành công. Từ việc thấu hiểu vai trò của người quản lý dự án tới việc làm việc với một ngân sách nhất định và lãnh đạo một nhóm để nắm bắt và trở nên thông thạo với các công cụ cơ bản của việc phân tích dự án, ấn phẩm mới nhất này trong loạt sách Professional Education của nhà xuất bản nổi tiếng McGraw - Hill sẽ giúp chỉ ra cho bạn thấy làm cách nào để - Động viên nhóm - Phát triển một kế hoạch hành đọng - Thực hiện phân tích tài chính - Định lượng và phân tích rủi ro - Quản lý các kênh thông tin - Thực hiện việc chuyển giao thành công và trơn tru - Tối đa hoá học tập - Chứng minh bằng tài liệu các mục tiêu và thành tựu Quản lý dự án thành công là công việc không hề dễ dàng. Tuy nhiên, sự bù đắt lại là rất lớn, cả cho công ty lẫn công việc của bạn. Quản lý dự án sẽ mang lại cho bạn những tri thức thiết yếu để trở thành một nhà quản lý dự án có năng lực cao, được đánh giá tốt, và - trong mọi khả năng - được tưởng thưởng xứng đáng.