eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Francis Fukuyama”

Tương Lai Hậu Nhân Loại
Tương Lai Hậu Nhân Loại Our Post Human Future - Tương lai hậu nhân loại đề cập đến những hậu quả của cách mạng sinh học: biến đổi gene trong nông nghiệp, sinh sản vô tính, dược học thần kinh, công nghệ di truyền con người… dẫn đến những biến đổi khôn lường cho xã hội loài người.