eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Đinh Đức”

Mê Niệm Ký
Mê Niệm Ký'Cuộc đời thầy phiêu bạt. Điều thầy muốn nói muốn dặn dò em hãy nhớ: Đất quê mình đất võ đất văn. Người quê mình nghèo mà không hèn, có lúc ầm ĩ lớn lối rất dễ tự ái, chưa hẳn đã trung thành hợp tác nhưng trọng sự thủy chung vì nguồn cội'