eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Dave Robinsion”

Winning At IELTS Speaking (Không CD)
Winning At IELTS Speaking Trong phần thi Speaking, bạn sẽ trao đổi với một giám khảo có chứng nhận về chuyên môn. Đây là một phần thi tương tác và gần gũi với tình huống thực nhất dành cho thí sinh. Cuốn sách cung cấp những mẫu câu hữu dụng không thể thiếu trong phần thi IELTS Speaking, nhằm giúp bạn sắp xếp được bài nói của mình hiệu quả và mạch lạc hơn.