eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Đạt Ma Đạt Nguyện”

Về Nơi Không Chỗ Được?
Về Nơi Không Chỗ Được? Nguyên Phật pháp trường tồn, để chúng tu có nơi nương tựa tinh thần giáo pháp Đức Thế Tôn, hành tu bất thối chuyển. Nguyện cha mẹ nhiều đời của chúng con và các chúng hữu tình luôn nghĩ và làm việc thiện thác sanh cõi lành đủ duyên Phật pháp tu giải thoát. Nguyện các chúng cõi Địa ngục được nghe Phật pháp chuyển tâm từ siêu thoát.