eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Đặng Văn Hường”

Dân Tộc Và Chính Sách Dân Tộc Của Đảng, Nhà Nước Ta ( Hỏi – Đáp)
Dân Tộc Và Chính Sách Dân Tộc Của Đảng, Nhà Nước Ta (Hỏi - Đáp) Nước ta là một đa dân tộc thống nhất gồm 54 dân tộc, trong đó 53 dân tộc thiểu số, chiếm 14.27% dân số cả nước, cư trú chủ yếu ở miền núi, trung du, khu vực biên giới đất liền, địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng. an ninh, đối ngoại và bảo vệ môi trường sinh thái trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quyển Dân Tộc Và Chính Sách Dân Tộc Của Đảng, Nhà Nước Ta (Hỏi - Đáp) được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu của cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong thực hiện công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước ta thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế và nhu cầu của người đọc. Nội dung sách gồm 3 phần với 41 câu hỏi: - Dân tộc (9 câu) - Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta (27 câu) - Đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng Việt Nam (5 câu)