eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Đặng Trần Côn”

Thành Ngữ Việt Nam Tinh Tuyển
Thành Ngữ Việt Nam Tinh Tuyển Cuốn sách sưu tầm những câu thành ngữ chọn lọc trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam. Mỗi câu thành ngữ thể hiện kinh nghiệm và trí tuệ dân gian trong đời sống lao động hàng ngày. Đây là những giá trị nền tảng quý giá để chúng ta có thể học hỏi và vận dụng.
Chinh Phụ Ngâm Khúc Và Hai Bản Dịch Nôm (Sách Bỏ Túi)
Chinh Phụ Ngâm Khúc Và Hai Bản Dịch Nôm 'Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng. Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy. Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu. Ngàn dâu xanh ngắt một màu, Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?'