eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Chip Heath & Dan Heath”

Quyết Đoán
Quyết Đoán Quyết đoán là cuốn sách kỹ năng, nói về những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định và phương thức ra quyết định nhằm vượt qua những yếu tố đó và có được quyết định hợp lý nhất.