eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Carole Robinson”

Themes For Proficiency With Key (Không Kèm CD)
Prepare For IELTS General Training Modules Themes For Proficiency With Key bao gồm các bài đọc nguyên bản thuộc nhiều chủ đề khác nhau, kèm theo các tài liệu luyện tập cho mỗi phần thi bắt buộc của kỳ thi Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) theo định dạng mới, đã chỉnh lí. Các bài đọc được tổ chức theo chủ đề trong từng đơn vị bài học. Có 12 đơn vị bài học, được chia thành 5 phần. Mỗi phần bao gồm một khía cạnh tổng quát của đời sống xã hội như công việc hoặc đời sống cộng đồng và mỗi đơn vị bài học trong từng phần giải quyết một chủ đề cụ thể hơn như việc làm, tình trạng thất nghiệp, vai trò chính quyền địa phương, vấn đề nhà ở hoặc giáo dục. Phần đấp án cho các bài luyện tập hỗ trợ và hướng dẫn cho giáo viên và học sinh bằng cách cung cấp câu trả lời, một số phần giải thích hoặc cung cấp thêm một số chi tiết khi cần thiết (ví dụ như dàn bài viết luận mẫu).