eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Anthony Storr”

Dẫn Luận Về Freud
Dẫn Luận Về Freud 'Sách Dẫn luận về Freud là một chuyên luận sâu sắc về học thuyết Freud bởi một người đồng cảm. Cuốn sách càng ấn tượng hơn nữa với văn phong đơn giản nhưng hết sức quyến rũ”. (Christopher Brand, University of Edinburgh) “Một dẫn luận tuyệt vời về các công trình của Freud”. (G. Owens, Liverpool University)“Một giải thích sáng tỏ, không thiên lệch, giúp độc giả hiểu đúng về các khía cạnh của học thuyết Freud”. (D. Roger, University of  York) “Một cuốn sách đáng đọc: tác giả đã thành công khi đưa ra một tổng quan ngắn gọn và trình bày dễ hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Freud... Cách tiếp cận là phê bình xây dựng nhưng trân trọng những thành tựu lớn của Freud”. (Hans W. Cohn, British Journal of Psychiatry)