eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Andy Griffiths”

Nhà Trên Cây 39 Tầng
Nhà Trên Cây 39 Tầng 'Ngày nảy ngày nay Có ngôi nhà cây Tầng cao... tít mít13, 39...26, 52... Trong ngôi nhà đó Hai ông 'tướng nhỏ'Ngụp lặn bể bơi'Xơi' phòng thí nghiệm... À, mà thôi, không kể nữa. Hai ông tướng ấy lại đang bày trò đấy!!! Lên đây, lên đây Trèo cây 'chém gió' Cùng hai 'tướng nhỏ...'
Nhà Trên Cây 52 Tầng
Nhà Trên Cây 52 Tầng 'Ngày nảy ngày nay Có ngôi nhà cây Tầng cao... tít mít13, 39...26, 52... Trong ngôi nhà đó Hai ông 'tướng nhỏ'Ngụp lặn bể bơi'Xơi' phòng thí nghiệm... À, mà thôi, không kể nữa. Hai ông tướng ấy lại đang bày trò đấy!!! Lên đây, lên đây Trèo cây 'chém gió' Cùng hai 'tướng nhỏ...'