eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Andy Bruce & Ken Langdon”

Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả – Hành Động Hiệu Quả
Những kỹ năng thực tế về kỹ năng hành động quyết đoán giúp bạn đạt được mục tiêu cũng như nâng cao hiệu quả công việc. Những gợi ý thiết thực và hữu ích liên quan đến mọi khía cạnh của quá trình xử lý công việc và lựa chọn giải pháp đúng đắn.