eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Ajaan le Dhammadharo”

Mắt Biếc Nhìn Dòng Đời
Mắt Biếc Nhìn Dòng Đời Mắt biếc nhìn dòng đời là tuyển tập bảy bài pháp thoại của Hòa thượng Dhammadharo, thuộc truyền thống tu khổ hạnh ở Thái Lan, do các đệ tử của Ngài ghi chép và biên tập. Tác phẩm đề cập đến các vấn đề trọng tâm của thực tập thiền chánh niệm bao gồm nhu cầu thực tập thiền Tứ niệm xứ và thiền Minh sát tuệ, các kinh nghiệm thực tập quán niệm hơi thở, các đề mục tu thiền, vai trò của đạo đức và trí tuệ trong thiền định, kinh nghiệm vượt qua tham ái, sân hận và si mê và nghệ thuật làm chủ cảm xúc. Bằng phong cách trình bày thực tiễn và nhẹ nhàng, tác giả giới thiệu kiến thức nền tảng và kinh nghiệm thực chứng trong việc tu thiền theo tinh thần Phật dạy, có khả năng chuyển hóa khổ đau, xây dựng an lạc và hạnh phúc ngay trong kiếp sống này.