eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí do “Nhà Xuất Bản Tài Chính” xuất bản

Chính Sách Thuế 2017
Chính Sách Thuế 2017 Chính sách thuế năm 2017 có những nội dung chính sau: Phần thứ nhất: Văn bản hợp nhất Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế Phần thứ hai: Văn bản sửa đổi bổ sung các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế Phần thứ ba: Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân Phân thứ tư: Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Phần thứ năm:  Hướng dẫn mới nhất về hoàn thuế, ưu đãi thuế Phần thứ sáu: Văn bản hợp nhất Luật Thuế tài nguyên Phần thứ bảy: Quy định mới về thuế sử dụng đất nông nghiệp, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước, Phần thứ tám: Quy định mới về lệ phí trước bạ, lệ phí môn bài.
Nghiệp Vụ Thẩm Định Tín Dụng Ngân Hàng
Nghiệp Vụ Thẩm Định Tín Dụng Ngân Hàng Có thể nói, thẩm định tín dụng đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Thẩm định tín dụng đánh giá một cách khách quan và trung thực khả năng trả nợ của khách hàng để làm căn cứ cho quyết định cho vay,  góp phần phòng ngừa và hạn chế rủi ro cho ngân hàng. Thời gian qua Ngân hàng nhà nước, Chính phủ và các Bộ, ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực tín dụng, vay và cho vay như: Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30-12-2016 Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, Thông tư 50/VBHN-NHNN ngày 23-11-2016 Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú, Thông tư 79/2016/TT-BTC ngày 06-6-2016 Hướng dẫn thực hiện thẩm định tài chính các chương trình, dự án vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ, Thông tư 29/2016/TT-NHNN ngày 12-10-2016 Quy định về việc thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng, Thông tư 44/VBHN-NHNN ngày 10-08-2016 Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP, Thông tư 30/VBHN-NHNN ngày 08-07-2016 Quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng.... Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Chính sách tín dụng, hỗ trợ vay và cho vay mới nhất của ngân hàng Phần II. Hoạt động vay và cho vay, phát hành, mua bán, chiết khấy giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài Phần III. Rủi ro tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng
Giải Đáp Các Tình Huống Thường Gặp Về Nghiệp Vụ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Năm 2017
Giải Đáp Các Tình Huống Thường Gặp Về Nghiệp Vụ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Năm 2017 Sách có những nội dung chính như sau: Phần1. Giải đáp về nội dung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp Phần 2. Giải đáp về Luật ngân sách nhà nước Phần 3. Giải đáp về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ODA, vốn vay ưu đãi Phần 4. Giải đáp về Luật Kiểm toán nhà nước Phần 5. Giải đáp về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý kinh phí, tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước Phần 6. Giải đáp về mua sắm và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Phần 7. Giải đáp về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước Phần 8. Giải đáp về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách nhà nước.
Cẩm Nang Dành Cho Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
Cẩm Nang Dành Cho Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán chấp hành ngân sách của nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, là công cụ điều hành, quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của các đơn vị hành chính. Do đó, để quản lý và chủ động trong các khoản chi tiêu của mình, hàng năm các đơn vị hành chính sự nghiệp phải lập dự toán cho từng khoản chi tiêu này. Dựa vào báo dự toán, ngân sách nhà nước cấp kinh phí cho các đơn vị. Chính vì vậy, kế toán không chỉ quan trọng đối với bản thân đơn vị mà còn quan trọng đối với ngân sách nhà nước. Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau: Phần I. Luật ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành; Phần II. Luật kế toán và văn bản hướng dẫn thi hành Phần III. Hướng dẫn lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước; Phần IV. Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn vốn và định mức phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; Phần V. Quy chế quản lý tài chính nhà nước theo cơ chế tự chủ tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập; Phần VI. Công tác quản lý chi phí và nâng cao hiệu quả mua sắm, sử dụng tài sản công; Phần VII. Hướng dẫn quản lý, thanh toán và quyết toán vốn ngân sách nhà nước; Phần VIII. Chế độ kiểm soát các khoản chi và quy trình kiểm toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.
Cẩm Nang Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Năm 2017
Cẩm Nang Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Năm 2017 Phần thứ nhất. Luật Kế toán và văn bản hướng dẫn thi hành Phần thứ hai. Quy định mới về phân bổ, dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017 Phần thứ ba. Quy định mới về quản lý tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp Phần thứ tư. Quy định mới về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công trong đơn vị hành chính sự nghiệp Phần thứ năm. Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán dự án hoàn thành.
Cẩm Nang Chính Sách Tiền Tệ Ngân Hàng Và Tín Dụng
Cẩm Nang Chính Sách Tiền Tệ Ngân Hàng Và Tín Dụng Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần thứ nhấLuật ngân hàng, Luật các tổ chức tín dụng & trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành ngân hàng Phần thứ hai. Quy định về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi & tỷ lệ an toàn đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng Phần thứ ba. Hướng dẫn mới nhất về lãi suất cho vay, dịch vụ thanh toán Phần thứ tư. Quy định về quản lý ngoại hối, quản lý hoạt động ủy thác, đổi ngoại tệ của các ngân hàng, tổ chức tín dụng.
Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Luật Thuế Xuất Khẩu, Thuế Nhập Khẩu Và Các Chính Sách Thuế Mới Nhất
Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Luật Thuế Xuất Khẩu, Thuế Nhập Khẩu Và Các Chính Sách Thuế Mới Nhất gồm các nội dung sau: Phần thứ nhất. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Phần thứ hai. Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và văn bản hướng dẫn thi hành Phần thứ ba. Chính sách thuế liên quan đến luật thuế thu nhập doanh nghiệp Phần thứ tư. Chính sách thuế liên quan đến luật thuế giá trị gia tăng Phần thứ năm. Chính sách thuế liên quan đến luật thuế thu nhập cá nhân Phần thứ sáu. Chính sách thuế liên quan đến luật thuế tiêu thụ đặc biệt Phần thứ bảy. Quy trình quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng và khai thuế, nộp thuế, kế toán thuế Phần thứ tám. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính
Luật Kiểm Toán Nhà Nước Và Các Quy Định Mới Về Công Tác Kiển Toán 2017
Luật Kiểm Toán Nhà Nước Và Các Quy Định Mới Về Công Tác Kiển Toán 2017 Phần thứ nhất: Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi 2015) Phần thứ hai: Quy định mới về lao động, tiền lương và giải quyết khiếu nại về kiểm toán Phần thứ ba: Quy định mới về tổ chức hoạt động của kiểm toán nhà nước Phần thứ tư: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước Việt Nam và quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước Phần thứ năm: Quy định kiểm soát chất lượng, giám sát vi phạm về kiểm toán Phần thứ sáu: Công tác thanh tra tài chính và quy trình kiểm toán ngân sách.
Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình (Định Mức Sử Dụng Vật Liệu Trong Xây Dựng)
Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau: Phần thứ nhất. Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng Phần thứ hai. Quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản Phần thứ ba. Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình.
Hướng Dẫn Chi Tiết Về Mua Sắm Tài Sản, Hàng Hóa Dịch Vụ Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
Hướng Dẫn Chi Tiết Về Mua Sắm Tài Sản, Hàng Hóa Dịch Vụ Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:Phần thứ nhất. Hướng dẫn chi tiết về mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;Phần thứ hai. Hướng dẫn lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa (gồm các mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ, 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa qua mạng; mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa qua mạng);Phần thứ ba. Quản lý các khoản chi phí mua sắm, trang bị, sử dụng tài sản trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp (gồm các chi phí liên quan đến hoạt động đấu thầu; chi phí sử dụng phương tiện, trụ sở làm việc; chi phí bán, thanh lý, cho thuê tài sản nhà nước);Phần thứ tư. Quản lý các khoản chi phí phát sinh khác trong các cơ quan, đơn vị (gồm các chi phí hội nghị, hội thảo; chi phí tiếp khác; phí công tác).
Những Quy Định Mới Nhập Về Quản Lý Tài Chính, Kế Toán Trường Học
Những Quy Định Mới Nhập Về Quản Lý Tài Chính, Kế Toán Trường Học Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây: Phần thứ nhất. Quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán trong trường học Phần thứ hai. Quy định về học bổng và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập Phần thứ ba. Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Phần thứ tư. Công tác đào tạo, bồi dưỡng & chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ngành giáo dục Phần thứ năm. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
Sổ Tay Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
Sổ Tay Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Cuốn sách gồm các phần chính sau:Phần thứ nhất. Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởngPhần thứ hai. Quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm, quản lý sử dụng tài sản nhà nước, tính hao mòn tài sản cố định tại các cơ quan, đơn vị nhà nướcPhần thứ ba. Quy định mới về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sáchPhần thứ tư. Hướng dẫn phục hồi tài liệu kế toán bị mất, bị hủy hoạiPhần thứ năm. Các văn bản kiểm toán nhà nước mới nhất.