eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí do “Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp” xuất bản

Hướng Dẫn Tra Cứu Pháp Luật  – Luật Xây Dựng
Hướng Dẫn Tra Cứu Pháp Luật  - Luật Xây Dựng Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. LUẬT XÂY DỰNG VÀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Phần II.CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ XÁC ĐỊNH CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Phần III. HƯỚNG DẪN THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN VÀ DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH; Phần IV. HƯỚNG DẪN PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Phần V. HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ VÀ XÁC LẬP HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Phần VI. ĐỊNH MỨC CÁC HAO PHÍ XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG; Phần VII. ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.
Hướng Dẫn Tra Cứu Pháp Luật – Luật Xây Dựng – Quy Định Mới Nhất Về Thực Hiện Hoạt Động Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng
Hướng Dẫn Tra Cứu Pháp Luật - Luật Xây Dựng - Quy Định Mới Nhất Về Thực Hiện Hoạt Động Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề quản lý đầu tư xây dựng công trình là một trong những lĩnh vực lớn thu hút sự quan tâm hàng đầu của Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp và người dân. Nhằm đưa hoạt động đầu tư xây dựng theo đúng chính sách của nhà nước cũng như huy động được các nguồn lực đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân theo mục tiêu của Đảng và Nhà nước đã đề ra. Cũng như tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước thực hiện quản lý việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư hiệu quả, đúng mục tiêu quy định. Chính phủ và Bộ Xây dựng đã ban hành các văn bản pháp luật mới về công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, xác định đơn giá nhân công, đơn giá xây dựng công trình, phân cấp quản lý trong hoạt động xây dựng... Để kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan, ban, ngành cùng các doanh nghiệp và đông đảo bạn đọc trong cả nước về các quy định pháp luật mới trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình, quyển Hướng Dẫn Tra Cứu Pháp Luật - Luật Xây Dựng - Quy Định Mới Nhất Về Thực Hiện Hoạt Động Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng đã được biên soạn. Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Luật xây dựng và công tác đảm bảo an toàn trong thi công công trình xây dựng Phần II. Chính sách quản lý dự án và xác định chi phí đầu tư xây dựng Phần III. Hướng dẫn thẩm định, phê duyệt dự án và dự toán xây dựng công trình Phần IV. Hướng dẫn phân cấp công trình xây dựng và cấp giấy phép xây dựng Phần V. Hướng dẫn điều chỉnh đơn giá và xác lập hợp đồng thi công xây dựng công trình Phần VI. Định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Phần VII. Định mức đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng Đây là một tài liệu cần thiết và hữu ích cho các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực quản lý đầu tư công trình xây dựng.
Chính Sách Quốc Gia Về Đầu Tư Và Phát Triển Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn
Chính Sách Quốc Gia Về Đầu Tư Và Phát Triển Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:Phần I. Bộ tiêu chí quốc gia để đánh giá tiêu chuẩn nông thôn mới Phần II. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn mới Phần III. Các đề án về mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 Phần IV. Chính sách hỗ trợ đất đai và điều kiện vai vốn tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn Phần V.  Quản lý chi phí đầu tư và chất lượng công trình xây dựng nông thôn mới Phần VI. Tiêu chí xã hội hóa giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường đáp ứng yêu cầu nông thôn mới Phần VII. Công tác tổ chức bảo vệ rừng, đê điều và công trình thủy lợi Phần VIII. Quy định về quản lý, giám sát và thanh toán nguồn vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới Phần IX. Quy chế quản lý, giám sát nguồn vốn đầu tư và thanh quyết toán nguồn vốn xây dựng nông thôn mới.