eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí do “Nhà Xuất Bản Kinh Tế TPHCM” xuất bản

Luật Doanh Nghiệp & Các Quy Định Mới Nhất Dành Cho Giám Đốc
Luật Doanh Nghiệp & Các Quy Định Mới Nhất Dành Cho Giám Đốc Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp. So với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật này có những điểm thay đổi nổi bật như: Doanh nghiệp có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật; Doanh nghiệp được tự do kinh doanh tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm; Doanh nghiệp có quyền quyết định hình thức, số lượng, nội dung con dấu; Giấy CNĐKDN chỉ còn 4 nội dung so với 10 nội dung trước đây (bỏ mục ngành nghề kinh doanh, danh sách cổ đông sáng lập, Chi nhánh, Văn phòng dại diện, Địa điểm kinh doanh....); Công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Rút ngắn thời gian đăng ký, điều chỉnh GCNĐKDN;  Bãi bỏ quy định Giám đốc, Tổng Giám đốc công ty cổ phần không được làm Giám đốc, Tổng Giám đốc doanh nghiệp khác; Thay đổi điều kiện yêu cầu triệu tập họp HĐTV và điều kiện để thông qua dự án đầu tư hoặc bán tài sản;... Vừa qua, nhiều văn bản mới quy định về chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, hướng dẫn thi hành về phí và lệ phí, miễn, giảm thuế xuất khẩu áp dụng trong doanh nghiệp,... Cụ thể như: Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23-8-2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Thông tư số 128/2016/TT-BTC ngày 09-08-2016 Quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12-05-2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế;... Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây: Phần thứ nhất. Luật Doanh nghiệp và quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp Phần thứ hai. Quy định mới về đăng ký, tổ chức hoạt động doanh nghiệp Phần thứ ba. Giám sát, đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp Phần thứ tư. Quy định mới về chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp Phần thứ năm. Quy định biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp Phần thứ sáu. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí - Luậït Bảo hiểm xã hội, miễn giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu
Chính Sách Thuế
Chính Sách Thuế Đầu năm 2017 tới đây sẽ đánh dấu những sự thay đổi đáng kể trong việc quy định các chính sách thuế, đặc biệt là quy định mới về quản lý thuế, thanh tra kiểm tra thuế, hóa đơn chứng từ. Vậy, liệu bạn đã nắm rõ những quy định mới cũng như hướng áp dụng của nó? Cuốn sáchChính Sách Thuế quy định mới về quản lý thuế thanh tra kiểm tra thuế và hóa đơn chứng từ sẽ là đáp án cho bạn. Sách do nhà xuất bản Kinh Tế HCM xuất bản tháng 12/2016 cập nhật đầy đủ các thông tư, Nghị định hướng dẫn thực hiện chính sách thuế mới năm 2017 như: Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28-10-2016 Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12-8-2016 Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP,  Thông tư 174/2016/TT-BTC ngày 28-10-2016  Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên. Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01-7-2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế,… Nội dung cuốn sách được trình bày một cách khoa học, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác nhất về chính sách thuế và các quy định mới cần phải lưu ý. Cuốn sách bao gồm 8 phần chính, đó là: Phần 1. Chính sách thuế và văn bản hợp nhất Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế Phần này cập nhật đầy đủ văn bản hợp nhất luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt, luật quản lý thuế trong chính sách thuế áp dụng năm 2017 Phần 2. Chính sách thuế - Văn bản sửa đổi bổ sung các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế Phần này cập nhật các văn bản, thông tư, Nghị định sửa đổi bổ sung luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt, luật quản lý thuế mới nhất như: Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28-10-2016. Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12-8-2016. Thông tư 174/2016/TT-BTC ngày 28-10-2016. Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01-7-2016 Phần 3. Chính sách thuế - văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân Phân 4. Chính sách thuế - văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Phần 5. Hướng dẫn mới nhất về hoàn thuế, ưu đãi thuế Phần 6. Văn bản hợp nhất Luật Thuế tài nguyên Phần 7. Hỏi đáp về thanh tra thuế, hóa đơn chứng từ Phần 8. Hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí
Kiểm Toán (Xuất Bản Lần Thứ Sáu)
Kiểm Toán Cuốn Kiểm Toán được biên soạn để giúp các bạn sinh viên nắm vững phần lý thuyết đã được học và rèn luyện kỹ năng thực hành môn Kiểm Toán. Cuốn sách Kiểm Toán này gồm những nội dung chính sau: Chương 1: Tổng quan về kiểm toán và kiểm toán độc lập Chương 2: Hệ thống kiểm toán nội bộ Chương 3: Chuẩn bị kiểm toán Chương 4: Các vấn đề cơ bản về bằng chứng kiểm toán Chương 5: Các vấn đề nâng cao về bằng chứng kiểm toán Chương 6: Hoàn thành kiểm toán Chương 7: Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của nghề kiểm toán viên độc lập Chương 8: Kiểm toán tiền Chương 9: Kiểm toán nợ phải thu khách hàng Chương 10: Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán Chương 11: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao Chương 12: Kiểm toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu Chương 13: Kiểm toán thu nhập và chi phí Chương 14: Các dịch vụ của doanh nghiệp kiểm toán Chương 15: Kiểm toán nội bộ Chương 16: Kiểm toán của nhà nước Thuật ngữ Việt - Anh Thuật ngữ Anh - Việt Mục lục phân tích Tài liệu tham khảo
Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 3)
Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 3) Nội dung của quyển Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 3) phù hợp với các lớp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán cần hệ thống và nâng cao các kiến thức Kế toán Tài chính bao gồm 9 chương: Chương 1: Kế toán các khoản đầu tư tài chính Chương 2: Kế toán phải thu, phải trả nội bộ Chương 3: Kế toán thuế Chương 4: Bảng cân đối kế toán Chương 5: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Chương 6: Báo cao lưu chuyển tiền tệ Chương 7: Bản thuyết minh báo cáo tài chính Chương 8: Sai sót trong kế toán, thay đổi chính sách kế toán và ước tính kế toán, các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm Chương 9: Tổ chức công tác kế toán Mục tiêu của quyển sách: - Tiếp cận các vấn đề theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời gắn với môi trường kế toán ở Việt Nam - Giúp cho người đọc nắm bắt được những kiến thức cơ bản về hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp theo nhiều cấp độ khác nhau. Nguyên tắc: - Giúp cho người đọc có thể tự học và có khả năng xử lý mọi tình huống - Gắn với tình hình thực tế của Việt Nam nhưng không chỉ đơn thuần trình bày định khoản, mà cần đi sâu vào các nguyên tắc kế toán, phân tích và giải thích nội dung của vấn đề. - Có tham khảo cách viết giáo trình của các nước phát triển trên thế giới.
Kinh Tế Phát Triển (Tóm Tắt Lý Thuyết – Trắc Nghiệm – Bài Tập)
Kinh Tế Phát Triển (Tóm Tắt Lý Thuyết - Trắc Nghiệm - Bài Tập) Môn Kinh tế Phát triển là một trong những môn học cơ sở ngành được giảng dạy trong các trường Cao đẳngvà Đại học khối ngành kinh tế. Tuy nhiên trên thị trường có rất ít tài liệu về môn học này. Nhằm giúp sinh viên có tài liệu tham khảo quyển Kinh Tế Phát Triển (Tóm Tắt Lý Thuyết - Trắc Nghiệm - Bài Tập) đã được biên soạn. Tài liệu bao gồm hai phần chính: Phần thứ nhất: Tóm tắt lý thuyết, gồm 7 chương Chương 1: Những vấn đề chung về tăng trưởng và phát triển kinh tế. Chương 2: Các lý thuyết phát triển. Chương 3: Các nguồn lực phát triển. Chương 4: Nông nghiệp trong quá trình phát triển. Chương 5: Công nghiệp trong quá trình phát triển. Chương 6: Ngoại thương và phát triển. Chương 7: Nghèo đói, bất bình đẳng và phát triển kinh tế. Phần thứ hai: Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập A-Phần nhận thức đúng-sai (có đáp án) B-Phần trắc nghiệm (có đáp án) C-Phần bài tập (có hướng dẫn)
Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 2)
Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 2) Nội dung của quyển Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 2) phù hợp với các lớp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán cần hệ thống và nâng cao các kiến thức Kế toán Tài chính bao gồm 8 chương: Chương 1: Kế toán các giao dịch ngoại tệ Chương 2: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp Chương 4: Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản Chương 5: Kế toán bất động sản đầu tư Chương 6: Kế toán thuê tài sản Chương 7: Kế toán nợ vay và dự phòng phải trả Chương 8: Kế toán công ty cổ phần Mục tiêu của quyển sách: - Tiếp cận các vấn đề theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời gắn với môi trường kế toán ở Việt Nam - Giúp cho người đọc nắm bắt được những kiến thức cơ bản về hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp theo nhiều cấp độ khác nhau. Nguyên tắc: - Giúp cho người đọc có thể tự học và có khả năng xử lý mọi tình huống - Gắn với tình hình thực tế của Việt Nam nhưng không chỉ đơn thuần trình bày định khoản, mà cần đi sâu vào các nguyên tắc kế toán, phân tích và giải thích nội dung của vấn đề. - Có tham khảo cách viết giáo trình của các nước phát triển trên thế giới.
Marketing Quốc Tế (Tái Bản Lần Thứ II)
Marketing Quốc Tế Quyển sách Marketing Quốc Tế bao gồm 8 chương với nội dung cụ thể như sau: Chương 1 : Tổng quan marketing quốc tế Chương 2: Môi trường marketing quốc tế và nghiên cứu thị trường thế giới Chương 3: Phương thức thâm nhập thị trường thế giới Chương 4: Chiến lược sản phẩm quốc tế Chương 5: Chiến lược giá quốc tế Chương 6: Phân phối sản phẩm quốc tế Chương 7: Chiến lược xúc tiến quốc tế Chương 8 :Tổ chức hoạt động marketing quốc tế
Phương Pháp Tập Mờ FsQCA Và Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Doanh Tại Việt Nam
Phương Pháp Tập Mờ FsQCA Và Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Doanh Tại Việt Nam Trong các ngành khoa học xã hội thì ngành kinh doanh có lẽ là ngành ứng dụng lý thuyết tập mờ trễ nhất. Tuy nhiên, số lượng các nhà nghiên cứu kinh doanh ứng dụng Lý thuyết tập mờ có xu hướng tăng dần. Lý thuyết tập mờ được sừ dụng ở nhiều dạng khác nhau, tài liệu này tập trung vào phương pháp tập mờ trong nghiên cứu so sánh định tính fsQCA. Nội dung sách bao gồm các đề mục sau: Phần 1: Lý thuyết tập mờ trong nghiên cứu so sánh định tính fsQCA Chương 1: Nghiên cứu khoa học kinh doanh Chương 2: Lý thuyết tập mờ FsQCA Phần 2: Ứng dụng phương pháp FSQCA trong nghiên cứu khoa học kinh doanh Chương 3: Nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua năng lực Marketing: Kết quả kiểm định MRA và FsQCA Chương 4: Năng lực và kết quả của nhân viên Marketing: Kết quả kiểm định MRA, SEM và FsQCA Chương 5: Năng lực và chất lượng sống trong công việc của nhân viên Marketing: Kết quả kiểm định SEM và FsQCA Chương 6: Chuyển giao tri thức từ trường kinh doanh sang doanh nghiệp: Kết quả kiểm định SEM và FsQCA Chương 7: Nguyên vật liệu hay công thức chế biến: Nghiên cứu về chất lượng giảng dạy của giảng viên cao học quản trị kinh doanh Chương 8: Dịch vụ hậu mãi chủ động PPS và sự hài lòng của khách hàng: Kết quả kiểm định SEM và FsQCA
Hướng Dẫn Chuyển Đổi Theo Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Mới
Hướng Dẫn Chuyển Đổi Theo Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Mới Chế độ kế toán theo TT 200 có tính linh hoạt hơn, cập nhật những vấn đề thực tiễn đã phát sinh, tiếp cận gần hơn với chuẩn mực kế toán quốc tế, kế toán không gắn với mục đích khai báo thuế và tôn trọng bản chất hơn hình thức khi lập thông tin trên báo cáo tài chính. Những thay đổi căn bản này sẽ làm báo cáo tài chính theo chế độ kế toán mới cung cấp thông tin hữu ích hơn cho các đối tượng sử dụng. Nội dung của quyển Hướng Dẫn Chuyển Đổi Theo Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Mới được chia thành 2 phần chính: Phần 1: Hướng dẫn chuyển đổi Kế toán Doanh nghiệp theo TT200/2014/TT-BTC Phần 2: 128 Sơ đồ Kế toán theo TT200/2014/TT-BTC
Kiểm Toán (Tập 2)
Kiểm Toán (Tập 2) Cuốn sách Kiểm Toán (Tập 2) được biên soạn với mục đích cung cấp các kiến thức cơ bản về hoạt động kiểm toán độc lập nhằm phục vụ cho nội dung đào tạo ngành kiểm toán và ngành Kế toán ở bậc Đại học. Sách trình bày các vấn đề căn bản, nhằm giúp người đọc hiểu  bản chất của nghề kiểm toán, môi trường kiểm toán, và quy trình kiểm toán. Bên cạnh đó, chúng tôi đã cập nhật và sửa đổi cho phù hợp với hệ thống chuẩn mực kiểm toán có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 và các thông tin liên quan, với mong muốn mang lại cho người đọc cách nhìn đầy đủ về công việc kiểm toán và dịch vụ đảm bảo hiện nay tại Việt Nam và một phần trên thế giới. Cuốn sách Kiểm Toán (Tập 2) này gồm những nội dung chính sau: Chương 1: Kiểm toán tiền Chương 2: Kiểm toán nợ phải thu khách hàng Chương 3: Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán Chương 4: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao Chương 5: Kiểm toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu Chương 6: Kiểm toán thu nhập và chi phí Chương 7: Các dịch vụ của doanh nghiệp kiểm toán Chương 8: Kiểm toán nội bộ Chương 9: Kiểm toán nhà nước Chương 10: Kiểm toán nhà nước Việt Nam
Luật Ngân Sách Nhà Nước – Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách – Hướng Dẫn Mới Nhất Về Quản Lý Thu, Chi, Mua Sắm, Sử Dụng, Khấu Hao Tài Sản Nhà Nước
Luật Ngân Sách Nhà Nước - Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách - Hướng Dẫn Mới Nhất Về Quản Lý Thu, Chi, Mua Sắm, Sử Dụng, Khấu Hao Tài Sản Nhà Nước Ngân sách nhà nước là bộ phận chủ yếu của hệ thống tài chính quốc gia. Ngân sách nhà nước đóngvai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của đất nước. Đối với nền kinh tế thị trường, Ngân sách nhà nước là công cụ điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế xã hội, định hướng phát triểnsản xuất,điều tiếtthị trường,bình ổn giá cả, điều chỉnh đời sống xã hội.Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước, kết hợp với việc điều hành chi chặt chẽ, chống lãng phí, triệt để tiết kiệm và hiệu quả, Chính phủ và Bộ Tài chính đã và đang tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước, đẩy mạnh việc chống thất thu ngân sách và xử lý nợ đọng thuế.Để đáp ứng yêu cầu quản lý, nâng cao chất lượng kế toán ngân sách nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước; đáp ứng yêu cầu thông tin quản lý và điều hành ngân sách nhà nước các cấp; Ngày 25-6-2015, tại kỳ họp thứ 9 khóa XII Quốc hội đã thông qua Luật Ngân sách Nhà nước 83/201/QH13 (có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017).Cuốn sách Luật Ngân Sách Nhà Nước - Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách - Hướng Dẫn Mới Nhất Về Quản Lý Thu, Chi, Mua Sắm, Sử Dụng, Khấu Hao Tài Sản Nhà Nước được biên soạn nhằmkịp thời giúp cơ quan ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp, đặc biệt là cán bộ làm công tác kế toán,kiểm toán nắm bắt vấn đề trên. Nội dung cuốn sách bao gồm những vấn đề sau: Phần I. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước sửa đổi, bổ sung (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-02-2015 - Áp dụng từ năm ngân sách 2015); Phần II. Luật Ngân sách nhà nước được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII (có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017); Phần III. Chế độ kiểm soát chi đối với cơ quan, đơn vị thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính; Phần IV. Chế độ quản lý mua sắm, sử dụng, tính hao mòn tài sản công và thẩm quyền, thủ tục xác lập sở hữu tài sản nhà nước; Phần V. Quy trình thẩm tra quyết toán dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà Nước; Phần VI. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản và kho bạc Nhà Nước;Phần VII. Chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính và xây dựng dự toán ngân sách năm 2016.Nội dung cuốn sách có giá trị thực tiễn, hy vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu hữu ích đối với lãnh đạo và cán bộ các cơ quan đơn vị sự nghiệp.