eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí do “Nhà Xuất Bản Đại Học Công Nghiệp TP.HCM” xuất bản

Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh (2010)
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh như hiện nay, để tồn tại và phát triển vững chắc, doanh nghiệp cần có một hệ thống công cụ quản lý kinh tế phù hợp để giúp doanh nghiệp đánh giá đúng đắn và đầy đủ hoạt động kinh doanh, từ đó đưa ra những quyết định kinh doanh hiệu quả.. Quyển sách Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh được biên soạn nhằm giúp cho bạn đọc, nhất là nhà quản lý doanh nghiệp có được những thông tin cần thiết về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Trọng tâm của quyển sách gồm các nội dung sau: - Cơ sở lý luận về phân tích và các phương pháp sử dụng - Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Phân tích chi phí và giá thành - Phân tích  tiêu thụ và lợi nhuận - Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp