eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí do “Sách Kinh Tế” phát hành

Kiểm Toán (Xuất Bản Lần Thứ Sáu)
Kiểm Toán Cuốn Kiểm Toán được biên soạn để giúp các bạn sinh viên nắm vững phần lý thuyết đã được học và rèn luyện kỹ năng thực hành môn Kiểm Toán. Cuốn sách Kiểm Toán này gồm những nội dung chính sau: Chương 1: Tổng quan về kiểm toán và kiểm toán độc lập Chương 2: Hệ thống kiểm toán nội bộ Chương 3: Chuẩn bị kiểm toán Chương 4: Các vấn đề cơ bản về bằng chứng kiểm toán Chương 5: Các vấn đề nâng cao về bằng chứng kiểm toán Chương 6: Hoàn thành kiểm toán Chương 7: Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của nghề kiểm toán viên độc lập Chương 8: Kiểm toán tiền Chương 9: Kiểm toán nợ phải thu khách hàng Chương 10: Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán Chương 11: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao Chương 12: Kiểm toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu Chương 13: Kiểm toán thu nhập và chi phí Chương 14: Các dịch vụ của doanh nghiệp kiểm toán Chương 15: Kiểm toán nội bộ Chương 16: Kiểm toán của nhà nước Thuật ngữ Việt - Anh Thuật ngữ Anh - Việt Mục lục phân tích Tài liệu tham khảo
Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 3)
Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 3) Nội dung của quyển Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 3) phù hợp với các lớp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán cần hệ thống và nâng cao các kiến thức Kế toán Tài chính bao gồm 9 chương: Chương 1: Kế toán các khoản đầu tư tài chính Chương 2: Kế toán phải thu, phải trả nội bộ Chương 3: Kế toán thuế Chương 4: Bảng cân đối kế toán Chương 5: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Chương 6: Báo cao lưu chuyển tiền tệ Chương 7: Bản thuyết minh báo cáo tài chính Chương 8: Sai sót trong kế toán, thay đổi chính sách kế toán và ước tính kế toán, các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm Chương 9: Tổ chức công tác kế toán Mục tiêu của quyển sách: - Tiếp cận các vấn đề theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời gắn với môi trường kế toán ở Việt Nam - Giúp cho người đọc nắm bắt được những kiến thức cơ bản về hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp theo nhiều cấp độ khác nhau. Nguyên tắc: - Giúp cho người đọc có thể tự học và có khả năng xử lý mọi tình huống - Gắn với tình hình thực tế của Việt Nam nhưng không chỉ đơn thuần trình bày định khoản, mà cần đi sâu vào các nguyên tắc kế toán, phân tích và giải thích nội dung của vấn đề. - Có tham khảo cách viết giáo trình của các nước phát triển trên thế giới.
Kinh Tế Phát Triển (Tóm Tắt Lý Thuyết – Trắc Nghiệm – Bài Tập)
Kinh Tế Phát Triển (Tóm Tắt Lý Thuyết - Trắc Nghiệm - Bài Tập) Môn Kinh tế Phát triển là một trong những môn học cơ sở ngành được giảng dạy trong các trường Cao đẳngvà Đại học khối ngành kinh tế. Tuy nhiên trên thị trường có rất ít tài liệu về môn học này. Nhằm giúp sinh viên có tài liệu tham khảo quyển Kinh Tế Phát Triển (Tóm Tắt Lý Thuyết - Trắc Nghiệm - Bài Tập) đã được biên soạn. Tài liệu bao gồm hai phần chính: Phần thứ nhất: Tóm tắt lý thuyết, gồm 7 chương Chương 1: Những vấn đề chung về tăng trưởng và phát triển kinh tế. Chương 2: Các lý thuyết phát triển. Chương 3: Các nguồn lực phát triển. Chương 4: Nông nghiệp trong quá trình phát triển. Chương 5: Công nghiệp trong quá trình phát triển. Chương 6: Ngoại thương và phát triển. Chương 7: Nghèo đói, bất bình đẳng và phát triển kinh tế. Phần thứ hai: Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập A-Phần nhận thức đúng-sai (có đáp án) B-Phần trắc nghiệm (có đáp án) C-Phần bài tập (có hướng dẫn)
Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 2)
Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 2) Nội dung của quyển Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 2) phù hợp với các lớp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán cần hệ thống và nâng cao các kiến thức Kế toán Tài chính bao gồm 8 chương: Chương 1: Kế toán các giao dịch ngoại tệ Chương 2: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp Chương 4: Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản Chương 5: Kế toán bất động sản đầu tư Chương 6: Kế toán thuê tài sản Chương 7: Kế toán nợ vay và dự phòng phải trả Chương 8: Kế toán công ty cổ phần Mục tiêu của quyển sách: - Tiếp cận các vấn đề theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời gắn với môi trường kế toán ở Việt Nam - Giúp cho người đọc nắm bắt được những kiến thức cơ bản về hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp theo nhiều cấp độ khác nhau. Nguyên tắc: - Giúp cho người đọc có thể tự học và có khả năng xử lý mọi tình huống - Gắn với tình hình thực tế của Việt Nam nhưng không chỉ đơn thuần trình bày định khoản, mà cần đi sâu vào các nguyên tắc kế toán, phân tích và giải thích nội dung của vấn đề. - Có tham khảo cách viết giáo trình của các nước phát triển trên thế giới.
Marketing Quốc Tế (Tái Bản Lần Thứ II)
Marketing Quốc Tế Quyển sách Marketing Quốc Tế bao gồm 8 chương với nội dung cụ thể như sau: Chương 1 : Tổng quan marketing quốc tế Chương 2: Môi trường marketing quốc tế và nghiên cứu thị trường thế giới Chương 3: Phương thức thâm nhập thị trường thế giới Chương 4: Chiến lược sản phẩm quốc tế Chương 5: Chiến lược giá quốc tế Chương 6: Phân phối sản phẩm quốc tế Chương 7: Chiến lược xúc tiến quốc tế Chương 8 :Tổ chức hoạt động marketing quốc tế
Bài Tập & Bài Giải Kế Toán Quản Trị
Bài Tập & Bài Giải Kế Toán Quản Trị Quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung, sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước bằng pháp luật và các công cụ khác, là cơ hội và động lực cho sự ra đời và phát triển của nhiều doanh nghiệp. Nền kinh tế thị trường ở nước ta trong những năm qua đã đặt ra yêu cầu cấp bách là phải đổi mới cơ chế quản lý và hệ thống quản lý kinh tế, trong đó kế toán quản trị là công cụ quan trọng để quản lý vốn tài sản và hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của bản thân doanh nghiệp. Nội dung của cuốn sách Bài Tập & Bài Giải Kế Toán Quản Trị bao gồm các phần chính sau: Phần bài tập: Bao gồm 10 chương. Trong mỗi chương bao gồm 2 dạng bài tập là bài tập trắc nghiệm, gồm các câu hỏi, tình huống giúp các bạn củng cố lại lý thuyết và bài tập thực hành Phần bài giải: Bao gồm các bài giải mẫu chi tiết đặc trưng cho từng chương làm cơ sở để tham khảo về phương pháp trình bày, và đối chiếu kết quả.
Phương Pháp Tập Mờ FsQCA Và Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Doanh Tại Việt Nam
Phương Pháp Tập Mờ FsQCA Và Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Doanh Tại Việt Nam Trong các ngành khoa học xã hội thì ngành kinh doanh có lẽ là ngành ứng dụng lý thuyết tập mờ trễ nhất. Tuy nhiên, số lượng các nhà nghiên cứu kinh doanh ứng dụng Lý thuyết tập mờ có xu hướng tăng dần. Lý thuyết tập mờ được sừ dụng ở nhiều dạng khác nhau, tài liệu này tập trung vào phương pháp tập mờ trong nghiên cứu so sánh định tính fsQCA. Nội dung sách bao gồm các đề mục sau: Phần 1: Lý thuyết tập mờ trong nghiên cứu so sánh định tính fsQCA Chương 1: Nghiên cứu khoa học kinh doanh Chương 2: Lý thuyết tập mờ FsQCA Phần 2: Ứng dụng phương pháp FSQCA trong nghiên cứu khoa học kinh doanh Chương 3: Nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua năng lực Marketing: Kết quả kiểm định MRA và FsQCA Chương 4: Năng lực và kết quả của nhân viên Marketing: Kết quả kiểm định MRA, SEM và FsQCA Chương 5: Năng lực và chất lượng sống trong công việc của nhân viên Marketing: Kết quả kiểm định SEM và FsQCA Chương 6: Chuyển giao tri thức từ trường kinh doanh sang doanh nghiệp: Kết quả kiểm định SEM và FsQCA Chương 7: Nguyên vật liệu hay công thức chế biến: Nghiên cứu về chất lượng giảng dạy của giảng viên cao học quản trị kinh doanh Chương 8: Dịch vụ hậu mãi chủ động PPS và sự hài lòng của khách hàng: Kết quả kiểm định SEM và FsQCA
Hướng Dẫn Chuyển Đổi Theo Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Mới
Hướng Dẫn Chuyển Đổi Theo Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Mới Chế độ kế toán theo TT 200 có tính linh hoạt hơn, cập nhật những vấn đề thực tiễn đã phát sinh, tiếp cận gần hơn với chuẩn mực kế toán quốc tế, kế toán không gắn với mục đích khai báo thuế và tôn trọng bản chất hơn hình thức khi lập thông tin trên báo cáo tài chính. Những thay đổi căn bản này sẽ làm báo cáo tài chính theo chế độ kế toán mới cung cấp thông tin hữu ích hơn cho các đối tượng sử dụng. Nội dung của quyển Hướng Dẫn Chuyển Đổi Theo Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Mới được chia thành 2 phần chính: Phần 1: Hướng dẫn chuyển đổi Kế toán Doanh nghiệp theo TT200/2014/TT-BTC Phần 2: 128 Sơ đồ Kế toán theo TT200/2014/TT-BTC
Nghiên Cứu Khoa Học Marketing – Ứng Dụng Mô Hình Cấu Trúc Tuyến Tính SEM
Nghiên Cứu Khoa Học Marketing - Ứng Dụng Mô Hình Cấu Trúc Tuyến Tính SEM Cuốn sách Nghiên Cứu Khoa Học Marketing - Ứng Dụng Mô Hình Cấu Trúc Tuyến Tính SEM tập hợp một số đề tài nghiên cứu ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM trong lãnh vực marketing tại thị trường Việt Nam. Cuốn sách giới thiệu các nghiên cứu ứng dụng mô hình SEM: - Giá trị thương hiệu trong thị trường hàng tiêu dùng - Chất lượng dịch vụ siêu thị - Một số yếu tố chính tác động vào xu hướng tiêu dùng hàng nội của người Việt - Cạnh tranh cá nhân và xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế của người Việt - Một số yếu tố chính tác động vào xu hướng tiêu dùng hàng nội của người Việt - Ấn tượng nhân cách thương hiệu và chất lượng mối quan hệ khách hàng - thương hiệu - Gia tăng giá trị mối quan hệ giữa nhà sản xuất và phân phối thông qua tương tác cá nhân - Tăng cường mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nhân viên marketing thông qua kích thích đầu tư vốn tri thức marketing đặc thù.
Thị Trường Dịch Vụ Tài Chính Việt Nam Trên Đường Hội Nhập
Thị Trường Dịch Vụ Tài Chính Việt Nam Trên Đường Hội Nhập Cùng với xu hướng chuyển sang KTTT, các bộ phận thị trường của Việt Nam đã hình thành và phát triển. Đặc biệt, bước vào thập niên đầu tiên của thế kỉ 21, thị trường DVTC Việt Nam đã tạo nên sự chuyển mình mạnh mẽ. Tuy nhiên, trước yêu cầu mở cửa thị trường nhằm thực hiện các cam kết trong khuôn khổ WTO của tiến trình hội nhập đã đặt ra thách thức không nhỏ cho các định chế tài chinh1khi cung cấp các sản phẩm DVTC trên thị trường trong thời gian tới. Vì vậy, vấn đề đặt ra hiện nay là cần phải đánh giá lại mức độ phát triển của thị trường DVTC của nước ta. Từ đó có những định hướng cho giải pháp nhằm phát triển thị trường này từ nay đến năm 2020. Quyển sách Thị Trường Dịch Vụ Tài Chính Việt Nam Trên Đường Hội Nhập được biên soạn nhằm cung cấp thêm cho bạn đọc những thông tin có liên quan đến Dịch vụ Tài chính. Nội dung sách bao gồm các chương như sau: Chương 1: Tồng quan về tình hình dịch vụ tài chính Chương 2: Thực trạng hoạt động của thị trường DVTC Việt Nam từ 2000 - 2009 Chương 3: Giải pháp phát triển thị trường DVTC Việt Nam đến 2020
Kiểm Toán (Tập 2)
Kiểm Toán (Tập 2) Cuốn sách Kiểm Toán (Tập 2) được biên soạn với mục đích cung cấp các kiến thức cơ bản về hoạt động kiểm toán độc lập nhằm phục vụ cho nội dung đào tạo ngành kiểm toán và ngành Kế toán ở bậc Đại học. Sách trình bày các vấn đề căn bản, nhằm giúp người đọc hiểu  bản chất của nghề kiểm toán, môi trường kiểm toán, và quy trình kiểm toán. Bên cạnh đó, chúng tôi đã cập nhật và sửa đổi cho phù hợp với hệ thống chuẩn mực kiểm toán có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 và các thông tin liên quan, với mong muốn mang lại cho người đọc cách nhìn đầy đủ về công việc kiểm toán và dịch vụ đảm bảo hiện nay tại Việt Nam và một phần trên thế giới. Cuốn sách Kiểm Toán (Tập 2) này gồm những nội dung chính sau: Chương 1: Kiểm toán tiền Chương 2: Kiểm toán nợ phải thu khách hàng Chương 3: Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán Chương 4: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao Chương 5: Kiểm toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu Chương 6: Kiểm toán thu nhập và chi phí Chương 7: Các dịch vụ của doanh nghiệp kiểm toán Chương 8: Kiểm toán nội bộ Chương 9: Kiểm toán nhà nước Chương 10: Kiểm toán nhà nước Việt Nam