eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí do “Hương Huy” phát hành

Hệ Thống Thông Tin Tài Chính Ngân Hàng
Hệ Thống Thông Tin Tài Chính Ngân Hàng Đầu tư kinh doanh trong thời đại công nghệ thông tin, tốc độ thành công được tính bằng đơn vị thời gian cực nhỏ. Nắm bắt thông tin, phân tích và xử lý thông tin nhanh chóng sẽ giúp nhà đầu tư có nhiều cơ hội hơn. Giáo trình tập trung giới thiệu nội dung và phương pháp sử dụng hệ thống thông tin Tài Chính - Ngân hàng, bao gồm 8 chương: Phần I: Lý thuyết Chương 1: Tổng quan về quản lý tài chính doanh nghiệp, ngân hàng trong nền kinh tế thị trường hiện đại Chương 2: Hệ thống thông tin Tài Chính - Ngân hàng Chương 3: Mô tả các hàm Excel ứng dụng trong hệ thống thông tin Tài Chính - Ngân hàng Chương 4: Ứng dụng các hàm Excel trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân hàng để giải các bài toán minh hoạ Chương 5: Phân tích rủi ro và phân tích hồi qui Chương 6: Ứng dụng các công cụ Scenarios, Goal Seek, Solver để giải quyết các bài toán trong Tài Chính - Ngân hàng Chương 7: Phân tích mô phỏng & phần mềm Crystal Ball trong Tài Chính - Ngân hàng Chương 8: Xác suất & Thống kê Phần II: Bài tập Bài tập và bài giải đề nghị